فرم های بهمن موتور


فرم های فروش نقدی بهمن موتور

فرم درخواست و عقد قرارداد خرید نقدی محصولات گروه بهمن

فرم چک لیست مدارک خریداران نقدی

فرم شرایط احراز سکونت

فرم صلحنامه افراد حقیقی

فرم صلحنامه افراد حقوقی

فرم ارائه اطلاعات جهت شماره گذاری

فرم شرایط صدور چک

فرم های فروش نقدی - اعتباری بهمن موتور

فرم درخواست و عقد قرارداد خرید نقدی - اعتباری محصولات گروه بهمن

فرم چک لیست مدارک خریداران نقدی - اعتباری

فرم استعلام حساب بانکی

فرم رضایت نامه مشتری حقیقی

فرم رضایت نامه مشتری حقوقی

فرم تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو

فرم تعهد نامه مشتری

فرم شرایط احراز سکونت

فرم صلحنامه افراد حقیقی

فرم صلحنامه افراد حقوقی

فرم ارائه اطلاعات جهت شماره گذاری

فرم شرایط صدور چک

فرم های فروش مشارکتی بهمن موتور

فرم چک لیست مدارک خریداران فروش مشارکتی

فرم درخواست و عقد قرارداد پیش فروش محصولات گروه بهمن

فرم شرایط احراز سکونت

فرم صلحنامه افراد حقیقی

فرم صلحنامه افراد حقوقی

فرم ارائه اطلاعات جهت شماره گذاری

فرم شرایط صدور چک

 

فرم های بهمن لیزینگ


فرم های متقاضی حقیقی بهمن لیزینگ

فرم درخواست استفاده از تسهیلات شرکت بهمن لیزینگ - اشخاص حقیقی - فرم شماره 1

قوانین و مقررات تشکیل پرونده - فرم شماره 2

راهنمای ثبت نام خودرو با استفاده از تسهیلات شرکت بهمن لیزینگ - اشخاص حقیقی - فرم شماره 3

فرم تعهد ضامن / ضامنین - فرم شماره 4

نحوه و ترتیب طبقه بندی مدارک در پرونده - فرم شماره 5

فرم لیست کنترل اسناد و مدارک پرونده توسط نمایندگی - فرم شماره 6

دستورالعمل اجرائی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ - فرم شماره 9

فرم قرارداد فروش اقساطی خودرو

فرم رضایت نامه مشتری حقیقی

فرم شماره گذاری

فرم شماره گذاری - سیبا

فرم های متقاضی حقوقی بهمن لیزینگ

فرم درخواست استفاده از تسهیلات شرکت بهمن لیزینگ - اشخاص حقوقی - فرم شماره 1

راهنمای ثبت نام خودرو با استفاده از تسهیلات شرکت بهمن لیزینگ ویژه اشخاص حقوقی - فرم شماره 2

فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک - اشخاص حقوقی

فرم رضایت نامه مشتری حقوقی

فرم تعهد ضامن حقوقی - فرم شماره 3

فرم های متفرقه بهمن لیزینگ

فرم تعهد نامه ساخت کمپرسی

فرم درخواست انصراف

فرم مالکیت دو نفره

فرم تعهدنامه تمدید پروانه کسب - فرم شماره 8

فرم تعهدنامه کارت پایان خدمت

فرم تقاضای شرایط ریالی خاص

فرم تعهدنامه معرفی راننده - فرم شماره 7

فرم تائیدیه


فرم های فروش