حقوق مشتريان

الف ضوابط دوره ضمانت :
ماده 1
عرضه كننده خودرو مي بايستي كتابچه راهنماي مشتريان ( شامل : نحوه استفاده از خودرو و بازديدهاي دوره اي، قانون و آيين نامه حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو )، اوراق ضمانت نامه به زبان فارسي و دستورالعمل ضمانت، مشخصات خودرو، پرسشنامه ارزيابي رضايت مشتريان و نظر سنجي، نام و آدرس نمايندگيهاي مجاز در سراسر كشور و ... را در زمان تحويل خودرو به مصرف كننده تحويل نمايد.

ماده 2
رعايت ضواب مندرج در دستورالعمل ضمانت عرضه كننده، براي مصرف كننده لازم الاجراست. در غير اينصورت پرداخت هزينه خسارات وارده توسط عرضه كننده اجباري نيست.
ماده 3
حداقل دوره تضمين براي خودروهاي سبك ( سواري، وانت، دو ديفرانسيل و ون ) از تاريخ تحويل به مصرف كننده يك سال يا كاركردي برابر 30.000 كيلومتر، هركدام زودتر فرا برسد ، مي باشد.
تبصره 1- عرضه كننده مي تواند بر اساس سياست تجاري خود و به منظور ارتقاء رضايتمندي مصرف كننده نسبت به افزايش دوره ضمانت با تعهدات مربوطه اقدام نمايد كه در اين صورت مي بايست جزئيات شرايط آن به طور شفاف به مصرف كننده اعلام گردد.
ماده 4
ضمانت رنگ براي خودروهاي سبك حداقل سه سال و براي خودروهاي سنگين حداقل هجده ماه مي باشد.

ماده 5
اقلام ضمانت در خودرو شامل مواد و قطعات مصرفي ( روغن ، مايع خنك كننده و ... ) و استهلاك قطعات استهلاكي ( لنت ترمز، تيغه برف پاك كن، صفحه كلاچ و ... ) نمي شود.
تبصره 2- تعويض قطعات مصرفي و قطعات استهلاكي در صورتي كه ناشي از عيب موجود در هر يك از مجموعه هاي خودرو باشد بر عهده عرضه كننده بوده و مشمول تضمين مي گردد.
ماده 6
تعمير خودرو يا تعويض قطعات ناشي از خسارت حاصل از حادثه يا تصادف بوجود آمده، كه به علت ايرادات فني خودرو نباشد مشمول ضمانت نمي گردد.
ماده 7
عرضه كننده موظف به تهيه و راه اندازي سامانه اي مي باشد كه به كمك آن، مصرف كنندگان در صورت تمايل بتوانند قبل از مراجعه به نمايندگي هاي مجاز با ارتباط با اين سامانه، زمان و محل مراجعه خود را مشخص نمايند. د رصورتيكه مصرف كننده تاكيد به پذيرش در نمايندگي خاصي را داشته باشد مي بايست با توافق مصرف كننده نسبت به اين موضوع اقدام گردد.
ماده 8
در دوران ضمانت نمايندگي هاي مجاز موظف به پذيرش كليه خودروهاي تحت مسئوليت مي باشند. شرح خدمات انجام شده و ليست قطعات تعويض شده مي بايست كتباً به مصرف كننده تحويل گردد.
ماده 9
چنانچه رفع عيوب خودرو تحت ضمانت ( كه ناشي از خسارت منتج از حادثه و / يا تصادف نباشد) بيش از دو روز كاري طول بكشد واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامين خودرو مشابه جايگزين و در صورت عدم امكان، پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده 11 اين آئين نامه مي باشد.
ماده 10
مدت زمان خواب خودرو براي پرداخت خسارت از بعد از دو روز كاري، براي كليه روزهاي توقف خودرو درنمايندگي ( اعم از تعطيل و غير تعطيل بدون درنظر گرفتن فرآيندهاي داخلي عرضه كننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز) شروع و در روزي كه نمايندگي مجاز پس از انجام تعميرات لازم ، آمادگي تحويل خودرو به مصرف كننده را اعلام مي نمايد، خاتمه مي يابد.
تبصره 3- در صورت مراجعه مصرف كننده به همان نمايندگي مجاز، براي بار دوم، جهت رفع ايراد تكراري، زمان خواب خودرو از بدو تاريخ پذيرش خودرو براي پرداخت خسارت محاسبه مي گردد.
ماده 11
ضوابط پرداخت خسارت خواب خودرو ( به استثناي خسارات ناشي از موارد حادثه و تصادف) به صورت زير مي باشد :
الف – خودروهاي سواري : جهت كليه خودروهاي سواري از زمان تحويل خودرو به نمايندگي به ازاي هر روز توقف مازاد بر دو روز كاري يا بعد از زمان توافق شده كتبي با مصرف كننده ( براساس زمان استاندارد تعميرات) به مقدار يك هزارم (0015/0) بهاي خودرو به عنوان هزينه اياب و ذهاب توسط عرضه كننده يا واسطه خدمات پس از فروش ( يا از طريق نمايندگي مجاز) به مصرف كننده پرداخت مي شود.
ب- خودروهاي عمومي ( تاكسي، وانت، ون) : جهت توقف كليه خودروهاي عمومي از زمان تحويل خودرو به نمايندگي به ازاي هر روز توقف مازاد بر دو روز كاري يا بعد از زمان توافق شده كتبي با مصرف كننده ( براساس زمان استاندارد تعميرات) به مقدار پانزده ده هزارم (0020/0 ) بهاي خودرو توسط عرضه كننده يا واسطه خدمات پس از فروش ( يا از طريق نمايندگي مجاز) به مصرف كننده پرداخت مي شود.
ماده 12
در دوران ضمانت چنانچه مصرف كننده به نمايندگي مجاز مراجعه نمايد و رفع كامل ايرادات خودرو تحت هر شرايطي در مدت زمان باقيمانده از دوره ضمانت خودرو براي نمايندگي مجاز مقدور نباشد، عرضه كننده يا واسطه خدمات پس از فروش موظف است ضمن الزام نمايندگي مجاز به اعلام كتبي موضوع به مصرف كننده ترتيبي اتخاذ نمايدكه خودرو در اولين فرصت ممكن تحت شرايط ضمانت رفع نقص گردد. تضمين تعميرات انجام شده براساس ماده 18 اين آئين نامه الزامي مي باشد.
تبصره 5- كليه خدمات ارائه شده در دوران ضمانت، از جمله تعميرات اشاره شده در ماده 12 اين آئين نامه، مشمول ضمانت مورد اشاره در ماده 18 اين آئين نامه مي باشد.
ماده13
عرضه كننده موظف است معادل مدت خواب خودرو ( براساس ماده10 اين آئين نامه ) را به زمان دوره تضمين خودرو مربوطه اضافه نمايد.
ب - ضوابط دوران تعهد :
ماده 14
در دوران تعهد نمايندگي هاي مجاز موظف به پذيرش كليه خودروهاي تحت مسئوليت مي باشند. صورت حساب مربوط به تعمير و يا تعويض كليه قطعات و مجموعه هاي معيوب گزارش شده توسط مصرف كننده مي بايست براساس دستورالعمل زمان استاندارد، تنظيم و به مصرف كننده ارائه گردد.
ماده 15
عرضه كننده موظف به بكارگيري سامانه پذيرش مورد اشاره در ماده 7 براي دوران تعهد نيز مي باشد.
ماده 16
عرضه كننده بايد نسبت به تدوين جدول زمان تعميرات ( STANDARD TIME ) و همچنين تعيين ترخ ساعت تعميرات اقدام نمايند و آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي هاي مجاز خود ابلاغ نمايد تا صورتحساب مصرف كننده برآن اساس صادر و به مصرف كننده تحويل شود.

ماده 17
عرضه كننده مي بايست سرويسهاي سيار خدماتي جهت انجام خدمات امدادرساني را مستقر نمايد.

ماده 18
عرضه كننده موظف است نمايندگيهاي مجاز را ملزم نمايد تا خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه و يا سه هزار كيلومتر، هر كدام زودتر فرا برسد، ضمانت نمايد.

ماده 19
نمايندگي مجاز تحت هر شرايطي ملزم به پذيرش خودروهايي كه قادر به تردد نيستند و يا نقص فني ( موارد ايمني) دارند، مي باشد.

ماده 20
اگر نمايندگي مجاز تشخيص دهد علاوه بر عيوب مندرج در برگ پذيرش ، خودرو داراي عيب ديگري است، قبل از تعمير آنها بايستي با مصرف كننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعميرات كسب تكليف نمايد.

ماده 21
در دوران تعهد، نمايندگي مجاز بايستي داغي قطعات تعويضي را به مصرف كننده تحويل دهد.

ماده 22
چنانچه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد، توسط عرضه كننده ، واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي مجاز و / يا ناشي از عدم كيفيت تعميرات، خسارتي متوجه مصرف كننده گردد، عرضه كننده موظف به تامين حقوق مصرف كننده برابر با مفاد اين قانون مي باشد.
 

 


شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش