مدارک لازم برای خریداران نقدی و مشارکتی

اشخاص حقیقی

 1. کپی شناسنامه
 2. کپی  کارت ملی
 3. آخرین قبض آب یا برق یا گاز منزل (2 ماه بیشتر از تاریخ قبض نگذشته باشد)
 4. تکمیل فرم های مربوطه (توسط نمایندگی)

اشخاص حقوقی

 1. آخرین روزنامه رسمی شرکت که از اعتبار آن یکسال نگذشته باشد و آگهی تغییرات شرکت (هر دو کپی برابر اصل)
 2. معرفی نامه نماینده برای گروه بهمن و واحد شماره گذاری مستقر در گروه بهمن
 3. آدرس ، شماره تلفن و کدپستی شرکت
 4. کپی شناسنامه نماینده
 5. کپی کارت ملی نماینده
 6. تکمیل فرم های مربوطه (توسط نمایندگی)

 


مدارک لازم برای خریداران نقدی - اعتباری

اشخاص حقیقی

 1. کپی شناسنامه
 2. کپی  کارت ملی
 3. آدرس و شماره تلفن منزل
 4. چک های اقساط
 5. گواهی امضاء محضری متقاضی خودرو (برای شرکت بهمن موتور)
 6. پرینت حساب جاری دارنده چک با مهر بانک
 7. استعلام چک برگشتی و بدهی تسهیلاتی ( هر دو مهر شده)
 8. آخرین قبض آب یا برق یا گاز منزل با آدرس
 9. تکمیل فرم های مربوطه (توسط نمایندگی)

اشخاص حقوقی

 1. آخرین روزنامه رسمی شرکت که از اعتبار آن یکسال نگذشته باشد و آگهی تغییرات شرکت (هر دو مهر شده)
 2. معرفی نامه نماینده برای گروه بهمن و واحد شماره گذاری مستقر در گروه بهمن
 3. آدرس ، شماره تلفن و کدپستی شرکت
 4. کپی شناسنامه نماینده
 5. کپی  کارت ملی نماینده
 6. آدرس و شماره تلفن منزل نماینده
 7. چک های اقساط
 8. گواهی امضاء صاحبان امضا (جهت شرکت بهمن موتور)
 9. پرینت حساب جاری دارنده چک با مهر بانک
 10. استعلام چک برگشتی و بدهی تشهیلاتی (هر دو مهر شده)
 11. تکمیل فرم های مربوطه (توسط نمایندگی)

 


مدارک لازم برای خرید خودرو به صورت لیزینگی

متقاضی

 1. تصویر شناسنامه تمام صفحات (3 سری)
 2. تصویر کارت ملی پشت و رو (2 سری)
 3. تصویر گواهی نامه رانندگی معتبر
 4. تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت
 5. مدارک مربوط به حرفه و شغل در صورت شاغل بودن متقاضی
 6. تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه محل سکونت
 7. تصویر فیش برق و یا تلفن محل سکونت
 8. گردش حساب بانکی (پرینت حساب)
 9. گواهی محضری امضاء (در صورت امکان پشت قرارداد اجاره به شرط تملیک گواهی اخذ گردد)
 10. تکمیل و امضاء فرم های مربوطه

ضامن

 1. تعهد نامه محضری ضامن مطابق متن نمونه دفترخانه
 2. تصویر شناسنامه تمام صفحات (1 سری)
 3. تصویر کارت ملی پشت و رو (1 سری)
 4. مدارک مربوط به حرفه و شغل
 5. تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه محل سکونت
 6. تصویر فیش برق و یا تلفن محل سکونت
 7. گردش حساب بانکی (پرینت حساب)
 8. گواهی محضری امضاء (در صورت امکان پشت قرارداد اجاره به شرط تملیک گواهی اخذ گردد)
 9. تکمیل و امضاء فرم های مربوطه

 


مدارک مورد نیاز ثبت نام