افزایش می یابد

16.99% / 61 رای

کاهش می یابد

66.02% / 237 رای

تغییری نمی کند

16.99% / 61 رای
جمع آرا: 359

تاریخ شروع: 15 شهريور 1394 @ 01:03:35

تاریخ پایان: ---