80 الی 100 میلیون تومان

89.63% / 216 رای

100 الی 120 میلیون تومان

7.88% / 19 رای

120 الی 130 میلیون تومان

0.41% / 1 رای

بالای 130 میلیون تومان

2.07% / 5 رای
جمع آرا: 241

تاریخ شروع: 19 خرداد 1394 @ 07:56:40

تاریخ پایان: ---