مهلت شرکت در این نظرسنجی به پایان رسیده است.

وانت مزدا و کارا2000

97.05% / 527 رای

کاپرا و لندمارک

0.74% / 4 رای

مزدا3 جدید

1.1% / 6 رای

بسترن b50f

0.18% / 1 رای

بسترن b30

0.74% / 4 رای

هاوال h2

0.18% / 1 رای
جمع آرا: 543

تاریخ شروع: 21 تير 1397 @ 09:35:11

تاریخ پایان: 13 تير 1398 @ 13:10:07