70-75 میلیون

75% / 348 رای

75-80میلیون

10.78% / 50 رای

80-85 میلیون

8.19% / 38 رای

بیش از 85 میلیون

6.03% / 28 رای
جمع آرا: 464

تاریخ شروع: 15 مهر 1396 @ 10:28:10

تاریخ پایان: ---