40-50 میلیون

66.15% / 299 رای

50-60میلیون

26.33% / 119 رای

60-70 میلیون

4.87% / 22 رای

بالاتر از 70 میلیون

2.65% / 12 رای
جمع آرا: 452

تاریخ شروع: 28 تير 1396 @ 06:20:17

تاریخ پایان: ---