مثبت و به سود گروه بهمن است

65.74% / 71 رای

منفی و به ضرر گروه بهمن است

18.52% / 20 رای

تاثیری ندارد

15.74% / 17 رای
جمع آرا: 108

تاریخ شروع: 8 تير 1395 @ 07:56:33

تاریخ پایان: ---