افزایش کیفیت خودروها

43.26% / 122 رای

افزایش تنوع تولید

17.02% / 48 رای

تثبیت یا کاهش قیمت ها

35.46% / 100 رای

سایر موارد

4.26% / 12 رای
جمع آرا: 282

تاریخ شروع: 15 فروردين 1395 @ 08:09:40

تاریخ پایان: ---