شاسی بلند اوتلندر

40% / 80 رای

سواری لنسر

26.5% / 53 رای

شاسی بلند ASX

23% / 46 رای

سواری میراژ

10.5% / 21 رای
جمع آرا: 200

تاریخ شروع: 9 بهمن 1394 @ 12:55:23

تاریخ پایان: ---