عالی

74.49% / 73 رای

خوب

12.24% / 12 رای

متوسط

4.08% / 4 رای

ضعیف

6.12% / 6 رای

نظری ندارم!

3.06% / 3 رای
جمع آرا: 98

تاریخ شروع: 26 آبان 1393 @ 20:14:38

تاریخ پایان: ---